رپ تلنت 1

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان

اینسترومنتال + ویدئوی نقد و بررسی مربوط به رپ تلنت 1

199,000 تومان

رپ تلنت 2

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان

اینسترومنتال + ویدئوی نقد و بررسی مربوط به رپ تلنت 2

199,000 تومان

رپ تلنت 3

اینسترومنتال + ویدئوی نقد و بررسی مربوط به رپ تلنت 3

199,000 تومان

رپ تلنت 4

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان

اینسترومنتال + ویدئوی نقد و بررسی مربوط به رپ تلنت 3

199,000 تومان

رپ تلنت 5

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان

اینسترومنتال + ویدئوی نقد و بررسی مربوط به رپ تلنت 3

199,000 تومان

رپ تلنت 6

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان

اینسترومنتال + ویدئوی نقد و بررسی مربوط به رپ تلنت 6

199,000 تومان

رپ تلنت 7

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان

استعدادیابی نسل جدید رپ فارسی | بیت + ویدئوهای نقد و بررسی وکال | پروژه شماره 7

199,000 تومان